رمز خود را فراموش کرده اید ؟

کارگاه GC و HPLC

تاريخ برگزاری: 22، 23 ، 28 و 29 آبان 1398
محل برگزاری: دانشگاه تهران

کارگاه AAS و ICP-OES

تاريخ برگزاری: اعلام می شود
محل برگزاری: اعلام می شود

کارگاه GC-MS

تاريخ برگزاری: 13 آذر 1398
محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران

بالا