• 021-86027828

  • info@ArvinbtLab.ir

خدمات ما

QUALITY2.jpg

توسعه و صحه گذاری روش

استقرار روش جديد و يا ارتقای روش های جاری آزمايشگاه و انجام کامل مراحل صحّه گذاری

 

    برخی از پارامترهای صحه گذاری روش های آناليز:

    -  دقت (Method Precision)
    -  صحت (System Precision)
    -  حد تشخيص  (LOD: Limit of Detection)
    -  حد کمّی (LOQ: Limit of Quantitation)
    -  گستره خطی (Linearity)
    -  انتخابگری (Specificity)
    -  پايداری (Robustness)

     و ....

پشتیبانی فنی

پشتيبانی فنی تجهيزات، روش های کنترل و تضمين کيفيت در آزمايشگاه

مشاوره

ارائه مشاوره فنی در خصوص انتخاب روش، رفع مشکلات آناليز، تجهيز آزمايشگاه و بهينه سازی روش ها

آموزش

آموزش روش های دستگاهی و غیردستگاهی آنالیز بصورت کارگاه های آموزشی و آموزش در محل

ارتباط با ما

(021) 86027828