پیاده سازی روش اندازه گیری دی اکسان در محصولات بهداشتی

♦  پیاده سازی روش اندازه گیری آنتی بیوتیکها در محصولات…

پیاده سازی روش اندازه گیری آنتی بیوتیکها

♦  پیاده سازی روش اندازه گیری آنتی بیوتیکها در گوشت…

آموزش کاربری GC-MS

♦  آموزش کاربری GC-MS  ♦ سازمان حفظ نباتات ♦  خرداد…

پیاده سازی روش اندازه گیری متانول در پروپیلن

♦  پیاده سازی روش اندازه گیری متانول در پروپیلن مایع…

پیاده سازی روش اندازه گیری باقیمانده سموم

♦  پیاده سازی روش اندازه گیری باقیمانده سموم در برنج…

آموزش MassHunter

♦  آموزش نرم افزاز MassHunter دستگاه GC-MS ♦  آزمایشگاه غذا…