ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

سرفصل دوره ها

نحوه برگزاری و ويژگی دوره های ما

تمامی دوره های آموزشی با رویکرد آموزش عملی برگزار می شود. دوره ها هم بصورت کارگاه های عمومی و هم بصورت آموزش در محل آزمايشگاه متقاضی قابل برگزاری است.

آموزش کامل مبانی و اصول روش ها

رویکرد کاملا عملی در مباحث آموزشی

کسب مهارت عملی در کار با دستگاه ها

استفاده از مدرسين متخصص و با تجربه بالا

آموزش روش های نگهداری و کنترل دوره ای تجهيز

برای مشاهده سرفصل دوره ها، بر روی عناوین مربوطه کليک کنید:

کروماتوگرافی گازی (GC)

 1. تئوری و مفاهيم پايه ای GC
 2. آشنايي با قسمت های مختلف دستگاه
 3. نحوه کار با دستگاه
 4. نحوه انتخاب ستون مناسب: ستونهاي پرشده و موئين، نصب صحيح ستون,  فازهاي ساكن مايع و جامد، فازهاي ساكن هم ارز، و محدوديتها و مزايا ستونها، نحوه انتخاب ستون بر اساس ابعاد و نوع فاز ساکن
 5. آشنايي با انواع محفظه تزريق و عملکرد آنها: Split/Splitless، On-Column، Direct و PTV
 6. نحوه انتخاب دتکتور مناسب: اصول عملكرد، محدوديت ها، کاربردها و ...

کروماتوگرافی مايع (HPLC)

 1. تئوری و مفاهيم پايه ای HPLC
 2. آشنايي با قسمت های مختلف دستگاه
 3. نحوه کار با دستگاه
 4. نحوه انتخاب ستون مناسب: نصب صحيح ستون,  فازهاي ساكن مايع و جامد، فازهاي ساكن هم ارز، و محدوديتها و مزايا ستون هاي، نحوه انتخاب ستون بر اساس ابعاد و نوع فاز ساکن و ...
 5. نحوه انتخاب فاز متحرک
 6. نحوه انتخاب دتکتور مناسب: اصول عملكرد، كاربردها و محدوديتها و نکات عملی
 7. نحوه انتخاب روش آماده سازی نمونه ها برای آناليز
 8. نحوه کاليبراسيون دستگاه
 9. آناليز نمونه ها و محاسبه غلظت
 10. روش هاي آناليز و  كاليبراسيون: روشهاي استاندارد داخلي و خارجي، و افزايش استاندارد

کروماتوگرافی گازی پيشرفته

 1. بررسی  عوامل مؤثر بر كروماتوگرام : عوامل مؤثر بر پهن شدن پيك (نوع فاز ساكن، نوع و فشار گاز حاصل، دماي آون و محفظه ، نوع آشكارساز، حجم تزريق و اثر ماتريس بر جداسازي پيكها)
 2. آشنايي با عملکرد محفظه‌هاي تزريقHead-Space، SPME ، Purge & Trap، Pyrolysis
 3. کروماتوگرافی گازی با سرعت بالا (Fast GC)
 4. عيب يابي و رفع نقص از سيستم کروماتوگرافي گازي
 5. روش هاي عيب يابي
 6. مشکلات متداول در GC
 7. عوامل مشکل ساز در کروماتوگرافي گازي
 8. نگهداری و کنترل دوره ای دستگاه کروماتوگراف گازي
 9. کنترل و تضمين کيفيت نتايج آزمون ها کروماتوگرافي گازي
 10. کروماتوگرافی گازی دوبعدی
 11. کنترل و تضمين کيفيت نتايج

کروماتوگرافی مايع پيشرفته

 1. بررسی  عوامل مؤثر بر كروماتوگرام :
 2. عوامل مؤثر بر پهن شدن پيك (نوع فاز ساكن، نوع و فاز متحرک، حجم تزريق و اثر ماتريس بر جداسازي پيكها و ...)
 3. آشنايي با کروماتوگرافی مايع با عملکرد فوق العاده بالا
 4. عيب يابي و رفع نقص از سيستم کروماتوگرافي مايع:
 5. عوامل مشکل ساز در کروماتوگرافي مايع
 6. بررسي و تحليل پيک هاي کروماتوگرام براي تشخيص و رفع مشکلات اندازه گيري ها
 7. نگهداری و کنترل دوره ای دستگاه کروماتوگراف مايع:
 8. رفع آلودگي از دتکتورها
 9. رفع آلودگي از تزريق کننده ها
 10. رفع آلودگی از ستون
 11. مشکلات متداول در HPLC

کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتر جرمی (GC-MS)

 1. تئوری و مفاهيم پايه ای GC و اسپکترومتر جرمی
 2. آشنايي با قسمت های مختلف دستگاه
 3. نحوه کار با دستگاه
 4. آشنايي با رو های يونيزاسيون
 5. بررسی رفتار ترکيبات در طيف سنج جرمی
 6. نحوه شناسايي ترکيبات
 7. نحوه انتخاب ستون مناسب
 8. نحوه انتخاب روش آماده سازی نمونه ها برای آناليز
 9. نحوه کاليبراسيون دستگاه
 10. آناليز نمونه ها و محاسبه غلظت

کروماتوگرافی مايع- اسپکترومتر جرمی (LC-MS)

 1. تئوری و مفاهيم پايه ای LC و اسپکترومتر جرمی
 2. آشنايي با قسمت های مختلف دستگاه
 3. نحوه کار با دستگاه
 4. آشنايي با رو های تشکيل يون در LC-MS
 5. بررسی رفتار ترکيبات در طيف سنج جرمی
 6. نحوه شناسايي ترکيبات
 7. نحوه انتخاب ستون مناسب
 8. نحوه انتخاب روش آماده سازی نمونه ها برای آناليز
 9. نحوه کاليبراسيون دستگاه
 10. آناليز نمونه ها و محاسبه غلظت

اسپکترومتر جذب اتمی (AAS)

 1. تئوری و مفاهيم پايه ای اسپکترومتری جذب اتمی
 2. آشنايي با قسمت های مختلف دستگاه
 3. نحوه کار با دستگاه
 4. آموزش روش های اتمسازی شعله، کوره و توليد هيديد
 5. نحوه انتخاب روش آماده سازی نمونه ها برای آناليز
 6. نحوه کاليبراسيون دستگاه
 7. آناليز نمونه ها و محاسبه غلظت
 8. آشنايي با نحوه رفع مزاحمت

اسپکترومتری نشر اتمی پلاسما (ICP-OES)

 1. تئوری و مفاهيم پايه ای اسپکترومتری نشر اتمی
 2. آشنايي با قسمت های مختلف دستگاهICP-OES
 3. نحوه کار با دستگاه
 4. آشنايي با انواع مه پاش ها
 5. آشنايي با انواه محفظه مه پاش
 6. نحوه انتخاب روش آماده سازی نمونه ها برای آناليز
 7. نحوه کاليبراسيون دستگاه
 8. آشنايي با روش های شناسايي و رفع مزاحمت
 9. آناليز نمونه ها و محاسبه غلظت

اسپکترومتری جرمی پلاسما (ICP-MS)

 1. آشنايي با مباني اسپکترومتري اتمي و جرمی
 2. آشنايي با کاربردهایICP-MS
 3. آشنايي با اصول عملکرد ICP-MS
 4. آشنايي با قسمت هاي مختلف دستگاه
 5. نحوه بهينه سازي شرايط کار با ICP-MS
 6. آشنايي با روش هاي کاليبراسيون
 7. بررسي انواع مزاحمت ها و نحوه رفع آنها
 8. آشنايي با نسبت سنجی ايزوتوپی

روش های کلاسيک آناليز

 • اصول روش های کلاسيک آناليز
 • نحوه انجام تيتراسيون های اسيد-باز، اکسايش-کاهش، رسوبی و کمپلکسومتری
 • آشنايي با نکات عملی در انجام آناليزهای کلاسيک:
 • روش های تيتراسيون: نحوه انتخاب شناساگر، نحوه استاندارد کردن تيتران، نحوه محاسبه غلظت و ...
 • روشهای وزن سنجی: نحوه انتخاب فيلترها، نحوه انتخاب کروزه ، نحوه محاسبه غلظت و ...
 • آشنايي با روش های استاندارد آناليزهای کلاسيک

صحه گذاری روش های آناليز

 1. آشنايي با مفاهيم صحه گذاری
 2. روش های انجام صحه گذاری
 3. آشنايي با الزامات در صحه گذاری
 4. پارامترهای صحه گذاری روش
 5. نحوه بکارگيری روش های استاندارد و غير استاندارد
 6. نحوه ارزيابی روش های آناليز
 7. نقش تجهيزات در فرآيند صحه گذاری

روش های تخمين عدم قطعيت اندازه گيری

 1. آشنایی با کاربردهای آمار در شیمی تجزیه
 2. آشنایی با مفهوم عدم‌ قطعیت در اندازه‌گیری
 3. مراحل تخمین عدم ‌قطعیت
 4. آشنايي با انواع روش های تخمين عدم قطعيت
 5. نحوه استفاده از عدم قطعيت در ارزيابی نتايج
 6. آشنايي آزمون های آماری بر روی نتایج آزمایشات
 7. نحوه گزارش دهی عدم قطعیت

روش های کنترل و تضمين کيفيت در آزمايشگاه

 1. آشنايي کاربردهای آمار در شيمی
 2. نحوه انجام آزمون های آماری بر روی نتايج آزمايشات
 3. کنترل و تضمين کيفيت آزمايشگاه
 4. ارزيابی نتايج آزمايشگاه
 5. مقايسات بين آزمايشگاهی و PT
 6. ارزيابی آناليز CRM
 7. آشنايي با کنترل چارت (shewhart)

روش های آماده سازی نمونه

 1. آشنايي با اهميت آماده سازی نمونه ها در آناليز دستگاهی
 2. آشنايي با روش هاي آماده سازي نمونه براي اندازه گيري ترکيبات آلي با روش هاي کروماتوگرافي:
 3. استخراج مايع- مايع
 4. آشنايي با روش هاي تميز سازي (Clean-up) نمونه ها برای روشهای کروماتوگرافی
 5. آشنايي باروش هاي آماده سازي نمونه ها براي اندازه گيري عناصر:
 6. هضم اسيدي در سيستم باز، بسته و مايکروويو ، هضم خشک (خاکستر سازي) و ذوب قليايي
 7. آشنايي با روش هاي نوين ريز استخراج: DLLME, LPME, HF-LLME, SDME و ...

 اولین و تنها مرکز ارائه سیستماتیک خدمات آموزش و مشاوره به آزمایشگاه های آنالیز دستگاهی در کشور

 

آدرس: خ شهید بهشتی ، خ اندیشه ، پلاک 40

تلفن: 86027828-021    

 

 فکس: 86027838-021    

ایمیل :  info@arvinbtLab.ir