FORGOT YOUR DETAILS?

گامی نو در آناليز دستگاهی ...

اولين و تنها مرکزارائه آموزش و مشاوره به آزمايشگاه های کشور

پشتیبانی ما را تجربه کنيد ...

همگام با آزمايشگاه های روز دنيا

PREV
NEXT

خدمات ما

آموزش

آموزش روش های آناليز دستگاهی و غيردستگاهی به کارشناسان آزمايشگاه ها

مشاوره

ارائه مشاوره فنی به آزمايشگاه های آناليز دستگاهی برای رفع مشکلات آنالیز

پياده سازی روش

پیاده سازی و صحه گذاری روش های آناليز دستگاهی مورد نياز آزمايشگاه ها

آخرين کارگاه های برگزار شده

کارگاه GC و HPLC

دانشگاه تهران- آبان 1398

کارگاه AAS و ICP-OES

سازمان انرژی اتمی- مرداد 1398

کارگاه LC-MS

مؤسسه تحقيقات گياه پزشکی کشور- تیر 1398

کارگاه GC-MS پیشرفته

معاونت غذا و داروی شيراز- خرداد 1398

کارگاه GC-MS

تاريخ برگزاری: 4 دی 1398
محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی ایران

توليد ستون های جايگزين ايمونوافينیتی برای اندازه گیری آفلاتوکسين های B و G

  • کارايي مشابه با ستون های ايمونوافينیتی

    قدرت جداسازی و درصد استخراج مشابه با ستون ايمونوافينیتی
  • قيمت بسیار کمتر

    حدود يک چهارم قيمت ستون های ايمونوافينیتی
  • بدون نياز به آماده سازی اوليه ستون

    عدم نياز به اجرای مرحله آماده سازی ستون با بافر PBS

تا رسیدن به نتیجه در کنار شما هستیم ...

مرکز مشاوره و تحقيقات آناليز دستگاهی تنها مرکز ارائه خدمات آموزش و مشاوره به آزمايشگاه های آناليز دستگاهی در کشور

TOP