آموزش

برگزاری دوره های آموزشی روش های دستگاهی و غیردستگاهی آنالیز بصورت عمومی (کارگاه های آموزشی) و آموزش در محل


مشاوره

ارائه مشاوره فنی در خصوص انتخاب روش، رفع مشکلات آناليز، تجهيز آزمايشگاه و بهينه سازی روش ها بصورت حضوری و غيرحضوری


 

توسعه و صحه گذاری روش ها

پيشنهاد، استقرار و صحه گذاری روش های آناليز مورد نياز آزمايشگاه ها و بکارگيری روش های نوين


 

  گامی نو در آناليز مواد:

  مرکز مشاوره آناليز مواد، تنها مرکز ارائه دهنده خدمات مشاوره آناليز به آزمايشگاه های کشور

آخرين اخبار

برگزاری دوره کروماتوگرافی در دانشگاه تهران
     برگزاری دوره کروماتوگرافی در دانشگاه تهران    دوره کرواتوگ...
برگزاری کارگاه HPLC و GC
      برگزاری کارگاه HPLC و GC    کارگاه کروماتوگرافی گاز...
برگزاری دوره GC-MS در دانشگاه تهران
     برگزاری دوره GC-MS در دانشگاه تهران    کارگاه کروماتوگرافی...